Kontrast i czcionka A A+

en
Zmarła pisarka Barbara Wachowicz
Przydatne informacje

Zmarła pisarka Barbara Wachowicz

W Warszawie, w wieku 81 lat, zmarła Barbara Wachowicz – pisarka i publicystka, autorka biografii wielkich Polaków oraz wielu spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych ich pamięci. W 2017 roku ukazała się jej najnowsza książka – opowieść o życiu Tadeusza Kościuszki. 

Za swoją twór­czość zo­sta­ła od­zna­czo­na m.​in. Krzy­żem Ofi­cer­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Krzy­żem Ka­wa­ler­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Srebr­nym Me­da­lem „Za­słu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”, Srebr­nym Asem, Zło­tym Mi­kro­fo­nem, ty­tu­łem Mi­strza Mowy Pol­skiej „Vox Po­pu­li” oraz ho­no­ro­wym oby­wa­tel­stwem War­sza­wy.

W ubie­głym roku w Kra­ko­wie pod­czas ob­cho­dów Roku Ta­de­usza Ko­ściusz­ki Bar­ba­ra Wa­cho­wicz przy­go­to­wa­ła spek­takl te­atral­ny o Ko­ściusz­ce, w któ­rym wy­stą­pi­ła mło­dzież z IV LO. W Kinie Kijów pod­pi­sy­wa­ła wtedy swoją książ­kę o Na­czel­ni­ku „Ta­de­usz Ko­ściusz­ko w Oj­czyź­nie, Ame­ry­ce, Szwaj­ca­rii”.

– Dzię­ku­ję za to, że swoim pi­sar­skim kunsz­tem wier­nie służy Pani na­szej Oj­czyź­nie, przy­bli­ża­jąc ro­da­kom fun­da­men­tal­ne war­to­ści pol­skiej wspól­no­ty na­ro­do­wej – pisał w ubie­głym roku w li­ście do Wa­cho­wicz pre­zy­dent An­drzej Duda z oka­zji jej 80. uro­dzin.

Za „dar prze­ka­zy­wa­nia mło­de­mu po­ko­le­niu wie­dzy o dzie­dzic­twie na­ro­do­wym” otrzy­ma­ła Medal Po­lo­nia Mater No­stra Est.

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link