Kontrast i czcionka A A+

en
Przydatne informacje

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Kościuszkowskiego oraz wejścia na Kopiec Kościuszki

§ 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

a) Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

b) Muzeum Kościuszkowskie – wystawa stała oraz wystawy czasowe i plenerowe.

c) Turysta indywidualny – osoba lub osoby (dorosłe, dzieci) w liczbie poniżej 10 osób.

d) Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych, dzieci) w liczbie powyżej 10 osób, wliczając opiekunów grupy i pilota.

e) Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane.

§ 2

Dni i godziny otwarcia Muzeum Kościuszkowskiego oraz Kopca Kościuszki

 1. Zarówno Muzeum Kościuszkowskie, jak i Kopiec, zostają otwarte dla zwiedzających w godzinach ruchomych w skali roku. Aktualne godziny otwarcia i zamknięcia Kopca i Muzeum Kościuszkowskiego są dostępne na stronie internetowej: www.kopieckosciuszki.pl.
 2. Wejście do Muzeum jest równocześnie wejściem na Kopiec.
 3. Wystawę można zwiedzać jako turysta indywidualny lub w grupach zorganizowanych.
 4. Ostatni zwiedzający mogą przebywać w Muzeum oraz na Kopcu 40 min po zamknięciu kasy biletowej.
 5. W uzasadnionych przypadkach Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania, czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystaw oraz przerwania realizacji świadczonych usług.

§ 3

Zakup biletów

 1. Przed wejściem do Muzeum i na Kopiec należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie. Aktualny cennik znajduje się na stronie: http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/dla-turystow/cennik.
 2. Bilet upoważnia kupującego do zwiedzania Muzeum (wystawy stałej, wystaw towarzyszących) oraz do wejścia na Kopiec.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi i są ważne tylko w dniu zakupu.
 4. Wolny wstęp na wystawy i Kopiec Kościuszki przysługuje dla wszystkich w dniach:
 • 4 lutego – dzień urodzin Tadeusza Kościuszki,
 • 24 marca – dzień przysięgi Tadeusza Kościuszki na rynku Krakowskim i zarazem wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku,
 • 15 października – dzień śmierci Tadeusza Kościuszki.
 1. Dokonując zakupu biletu, Zwiedzający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 4

Kopiec Kościuszki

 1. Kopiec Kościuszki w Krakowie jest Pomnikiem Historii i miejscem pamięci narodowej.
 2. Osoby odwiedzające Kopiec zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Dozwolone jest jedynie piesze zwiedzanie Kopca. Postanowienie to nie dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 4. Kategorycznie zabronione jest poruszanie się poza obrębem wyznaczonych ścieżek a w szczególności po zboczach Kopca.
 5. Wstęp na Kopiec zakazany jest dla osób, które wskutek stosowania jakichkolwiek używek i środków mają ograniczoną poczytalność oraz zdolność ruchu.
 6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na Kopcu jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą odpowiedzialność za zachowanie się dzieci na terenie Kopca.
 7. Zabrania się zaśmiecania, niszczenia zieleni i rabat kwiatowych oraz hałasowania, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.
 8. Zabrania się biegania po terenie Kopca i wchodzenia poza barierki platformy widokowej Kopca.
 9. Przebywanie na terenie Kopca odbywa się na własną odpowiedzialność zwiedzających i Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaistnienia wypadków spowodowanych niepodporządkowaniem się Regulaminowi.
 10. Przewodnicy i kierownicy wycieczek są szczególnie zobowiązani do egzekwowania postanowień Regulaminu od grup będących pod ich opieką.

§ 5

Porządek zwiedzania

 1. Zwiedzający wchodzą do Muzeum zgodnie z godzinami otwarcia.
 2. Na terenie Muzeum i Kopca Kościuszki zabrania się pozostawiania bagażu bez nadzoru.
 3. Teren muzeum jest chroniony i monitorowany z użyciem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
 4. Zabronione jest wnoszenie do Muzeum i na Kopiec Kościuszki:

a) broni, amunicji, środków przymusu bezpośredniego, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych, żrących i innych, które obsługa Muzeum uzna za potencjalnie niebezpieczne,

b) alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających.

 1. Osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane poddać się kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń skanujących, jeżeli takie zostały zamontowane w sposób stały lub ręcznych obsługiwanych przez pracowników Muzeum.
 2. Na wystawy oraz Kopiec Kościuszki nie wolno wprowadzać zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika).
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 4. Dzieci poniżej lat 7 podczas zwiedzania Muzeum, powinny pozostawać pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania. Zabronione jest przekraczanie wyznaczonych stref zwiedzania.
 6. Podczas zwiedzania wystawy zabrania się wchodzić do zabudowy scenograficznej, zgodnie z towarzyszącymi oznaczeniami.
 7. Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na ekspozycję.
 8. Wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz filmowanie dla celów komercyjnych na terenie obiektu jest zabronione i wymaga zgody Biura Komitetu.
 9. Na wystawach nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu, używać papierosów elektronicznych oraz rozmawiać przez telefon.
 10. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum.

§ 6

Plac zabaw

Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

 1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabawy dla dzieci powyżej 3 roku życia.
 2. Dzieci na terenie placu powinny przebywać wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 3. Osoby dorosłe zobowiązane są do zachowania porządku.
 4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Wszelkie uszkodzenie należy bezzwłocznie zgłosić do pracownika Muzeum lub do Biura Komitetu.
 6. Na urządzeniach: zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia mała, ściana wspinaczkowa z rurą, trapez, drabinka sznurowa, przeplotnia z łańcucha, drabinka drewniana przy małej wieży, lina sznurowa może korzystać – w danej chwili tylko jedno dziecko.
 7. Podczas zajęć na placu zabaw zabrania się posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas zabaw i wykonywania ćwiczeń, np.: pierścionki; kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, kostkach, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne.
 8. Zabrania się wchodzenia na dach wysokiej wieży, przewieszania się i przechodzenia przez sztachetki. Zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcyjne obiektów, poręcze mostku, tunel przy małej wieży, skakania z mostku.
 9. Na terenie placu zabaw zabrania się rozpalania ognisk oraz używania materiałów łatwopalnych, które mogłyby wywołać pożar.
 10. Na terenie placu zabaw zabrania się jeżdżenia na rowerach i hulajnogach oraz zabaw w gry zespołowe (np. piłkę nożną).
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na plac zabaw.
 12. Opiekunowie powinni dopilnować, by dzieci nie tłoczyły się przy urządzeniach i nie popychały nawzajem.
 13. Dzieci poniżej lat 7 podczas korzystania z placu zabaw, powinny pozostawać pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.

§ 7

Regulamin funkcjonowania Muzeum i Kopca Kościuszki w związku z epidemią Covid-19

 1. W związku z ogłoszonym stanem pandemii, w trosce o zdrowie pracowników oraz turystów, zwiedzanie Muzeum Kościuszkowskiego oraz wejście na Kopiec odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 2. Wejście do Muzeum jest możliwe tylko w maseczkach.
 3. Przed zakupem biletu turyści podlegają obowiązkowi zdezynfekowania rąk.
 4. Podczas zwiedzania należy zachować min. 1,5-metrowy dystans (ograniczenie nie dotyczy rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących).
 5. Sprzedaż biletów i wejście do Muzeum oraz na Kopiec odbywa się w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych odległości podczas zwiedzania.
 6. Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 30-min przerwy technicznej w celu przeprowadzenia dezynfekcji oraz wietrzenia sal wystawowych.
 7. Pracownicy Muzeum na bieżąco przeprowadzają dezynfekcje elementów scenografii oraz urządzeń.
 8. Zwiedzający mają obowiązek dostosować się do poleceń pracowników obsługi Muzeum.

§ 8

Sankcje porządkowe

 1. Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 2. O każdej kradzieży a także zniszczeniu elementów infrastruktury, zabytków lub aranżacji będzie powiadamiana policja, a Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie będzie dochodził odszkodowania i przywrócenie uszkodzonych elementów infrastruktury do stanu pierwotnego albo zwrotu kosztów naprawy.
 3. W przypadku wywołania zakłócenia porządku lub fałszywego alarmu poprzez wciśnięcie przycisku ROP, wzbudzenia czujników optycznych lub w inny sposób, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zastrzega sobie prawo domagania się nawiązki (zgodnie z Art. 66 § 1 pkt 1 i 2 oraz Art. 66 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu wykroczeń). W przypadku wywołania fałszywego alarmu, który będzie skutkował ewakuacją, zwiedzających oraz eksponatów i wyposażenia obciąży sprawcę do pełnej wysokości poniesionych kosztów.

§ 9

Pozostałe uregulowania

 1. Dodatkowe informacje na temat zwiedzania można uzyskać pod adresem e-mail: info@kopieckosciuszki.pl, nr tel. biuro: 012 425-11-16; recepcja: 012 425-11-09. www.kopieckosciuszki.pl.
 2. Wykupienie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie podlegają regulacjom wynikającym z aktualnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

 1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

a) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci (do 26 roku życia), doktoranci,

b) emeryci, renciści, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami,

c) nauczyciele szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

d) osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

 1. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są: jedna lub dwie osoby dorosłe (opiekunowie) i dzieci w wieku szkolnym, maksymalnie 6 osób.
 2. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa powyżej 10 osób, którą tworzą uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci oraz zorganizowane grupy turystyczne z przewodnikiem/opiekunem.
 3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:

a) legitymacje szkolne, studenckie,

b) legitymacje emeryta – rencisty,

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

d) legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 1. Do otrzymania bezpłatnego biletu uprawnieni są:

a) kombatanci, weterani i weterani poszkodowani,

b) osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

c) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

d) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

e) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598),

f) dzieci do lat 5,

g) opiekunowie grupy uczniów (1 opiekun na 10 uczniów),

h) przewodnik oprowadzający grupę i posiadający aktualną legitymację.