Konkurs na Pamiątkę Kościuszkowską

02/04/2014

Komitet Kopca Kościuszki wraz z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie na Pamiątkę Kościuszkowską. Do konkursu można zgłaszać projekty pamiątki, zabawki, gadżetu, przedmiotu użytkowego, związanego tematycznie z postacią Tadeusza Kościuszki lub Kopca Kościuszki. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2014 r. do siedziby Organizatora na adres:

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
al. Waszyngtona 1
30-204 Kraków

REGULAMIN KONKURSU NA PAMIĄTKĘ KOŚCIUSZKOWSKĄ

§1

Organizator

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie z siedzibą przy al. Waszyngtona 1, 30-104 Kraków, zwany dalej Organizatorem, we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z siedzibą przy ul. Humberta 3, 31-121 Kraków, zwany dalej Współorganizatorem, ogłaszają konkurs na projekt współczesnej pamiątki kościuszkowskiej zwanej dalej Projektem.


§2

Uczestnicy konkursu


1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Do udziału w Konkursie zaprasza się przede wszystkim projektantów oraz studentów kierunków o charakterze projektowym.
3. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz zespoły, których członkowie będą związani ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
4. Uczestnicy mogą zgłosić dowolną liczbę projektów.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty wynikające z przygotowania i przesłania prac.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Współorganizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej a także członkowie ich najbliższych rodzin.


§3

Cel konkursu


1. Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego obiektu (pamiątki, zabawki, gadżetu, przedmiotu użytkowego) zwanego pamiątką kościuszkowską, który może być powielany w dowolnej liczbie egzemplarzy i wprowadzany do sprzedaży.
2. Projekt musi nawiązywać do tematyki związanej z postacią Tadeusza Kościuszki lub z Kopcem Kościuszki w Krakowie.
3. Cena jednostkowa wprowadzonego do sprzedaży obiektu nie powinna przekraczać 25 złotych.
4. Projekt nie może zawierać treści erotycznych, ksenofobicznych, rasistowskich oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.


§4

Forma prezentacji


1. Projekt należy przedstawić w formie prezentacji graficznej na jednej lub kilku planszach o wymiarach 100x70 cm wydrukowanych na papierze (zrolowanych) lub na twardym podłożu. Plansza powinna umożliwiać prezentację Projektu na wystawie pokonkursowej w związku z czym wykluczone jest przesyłanie plansz składanych, zgiętych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych.
2. Prezentacja powinna zawierać wizualizację (model wirtualny lub fotografie z prototypu) projektu, informację o wymiarach obiektu i sposobie użytkowania (zasadzie działania) oraz o proponowanej technologii wykonania.
3. Do prezentacji Autor może dołączyć prototyp Projektu.
4. Prezentacja powinna zostać oznaczona niepowtarzalnym 6ścio cyfrowym numerem/kodem o wysokości 15 mm umieszczonym w prawym dolnym rogu. Ten sam numer należy nanieść na kopertę, zakleić w niej wypełnioną kartę zgłoszeniową (zał. 1) oraz nośnik z cyfrową wersją prezentacji graficznej (JPG, 100x70 cm, 300 dpi, CMYK) i dołączyć do przesyłki.


§5

Kryteria oceny


1. Kreatywność i oryginalność.
2. Spójność z określoną przez Organizatora tematyką.
3. Możliwość powielania w dowolnej liczbie egzemplarzy i wprowadzania do sprzedaży.
4. Łatwość wdrożenia produkcji.
5. Przewidywana ekonomika produkcji.

§6


Harmonogram

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2014 r. do siedziby Organizatora na adres:
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
al. Waszyngtona 1
30-204 Kraków

2. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez komisję konkursową.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 23.06.2014 r.
4. Wyniki konkursu oraz informacje o wytypowanych do udziału w wystawie pokonkursowej Projektach ogłoszone zostaną stronie internetowej Organizatora: http://www.kopieckosciuszki.pl oraz przesłane pocztą elektroniczną na adresy uczestników.
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, prezentującej najwyżej ocenione projekty, zorganizowanej nie później niż 30.06.2014 r. w siedzibie Organizatora.

§7

Ocena prac konkursowych

1. Oceny prac i wyboru zwycięskiego projektu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:
- dr hab. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie
- dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie
- prof. Czesław Dźwigaj, członek Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie
- prof. Roman Kurzawski, Wydział Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie
- Michał Niezabitowski, kurator zbiorów Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
- Leszek Cierpiałowski, dyrektor Kopca Kościuszki w Krakowie
- dr Wojciech Kapela, Wydział Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie
- dr Łukasz Sarnat, Wydział Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej ocenia Projekty przyznając od 0 do 6 punktów. Zwyciężają
Projekty o największej liczbie uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do Projektów wyłonionych w pierwszym etapie głosowania.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

§8

Nagrody

1. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród:
Grand Prix – 2000 zł
Nagroda Dziekany Wydziału Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie – 1000 zł
Wyróżnienie – 1000 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do do innego podziału puli nagród lub nie przyznawania nagród w przypadku braku projektów spełniających oczekiwania Organizatora.
3. Wysokość nagród stanowią kwoty brutto a obowiązek opłacenia należnego podatku od wygranej w konkursie spoczywa na autorach nagrodzonych Projektów.

§9

Prawa autorskie

1. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Projektu oraz że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonego Projektu, a w szczególności odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich lub innych praw, kierowane przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie.
2. Przystępując do Konkursu uczestnicy przyznają Organizatorowi prawa do bezpłatnego eksponowania oraz bezpłatnych publikacji zgłoszonych prac, w jakiejkolwiek postaci: rzeczywistej, drukowanej, telewizyjnej albo cyfrowej, włączając Internet.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że w wypadku zdobycia Grand Prix, Nagrody Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie lub Wyróżnienia nieodpłatnie przeniesie na Organizatora wszelkie przenoszalne prawa autorskie do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo do:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
b) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
c) użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
d) wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e) nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
f) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
g) korzystanie we wszelkich formach reklamy;
h) zarejestrowania jako znaku towarowego.
4. Autorzy nagrodzonych prac na mocy odrębnej umowy przeniosą nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego przez niego Projektu. Brak zgody na zawarcie umowy, o której mowa powyżej, będzie jednoznaczny z rezygnacją z nagrody w Konkursie.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty nagrodzonych projektów w porozumieniu z Autorami w celu przystosowania ich do produkcji i sprzedaży.

§10

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów nie spełniających wymogów określonych w Regulaminie.
2. Przyjęte prace będą podlegały zwrotowi wyłącznie na wyraźną prośbę uczestnika i na jego koszt. Ewentualny zwrot prac nastąpi najwcześniej po zakończeniu wystawy pokonkursowej, po wcześ-niejszym ustaleniu terminu i sposobu zwrotu z Organizatorem.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w czasie transportu uszkodzenia lub utratę przesyłanych prac.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji logotypów na produkowanych obiektach.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji i publikacji prac konkursowych w celach marketingowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowych.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
8. Wszelkie ewentualne spory dotyczące konkursu powstałe między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Zał. 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA PAMIĄTKĘ KOŚCIUSZKOWSKĄ

6ścio cyfrowy numer/kod zgłaszanego Projektu: ...................
Imię i nazwisko autora lub reprezentanta zespołu: ...................
Adres zamieszkania: ...................
Adres do korespondencji: ...................
Adres e-mail: ...................
Telefon: ...................
Członkowie zespołu (w przypadku pracy zespołowej):
..................................................
Akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na pamiątkę kościuszkowską. Jednocześnie oświadczam o posiadaniu wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich do zgłoszonego Projektu.
Data ..............................
Podpis autora lub reprezentanta zespołu ............................................................

Zobacz też

Szklany dach nad dziedzińcem już gotowy

12/07/2019
Zakończyła się budowa szklanego dachu nad dziedzińcem pod Kopcem Kościuszki w Krakowie. To ważny etap budowy nowego Muzeum Kościuszkowskiego - naszej inwestycji realizowanej dzięki wsparciu z funduszy europejskich. W części fortu administrowanej…

Prof. Anthony Bajdek honorowym członkiem Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

10/07/2019
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie opiekuje się Kopcem od prawie 200. lat. Od niedawna ma kolejnego członka honorowego, prof. Anthony'ego Bajdka, amerykańskiego historyka, jednego z najaktywniejszych działaczy zabiegających o pamięć o Tadeuszu…

USA świętują 243. rocznicę niepodległości

03/07/2019
4 lipca to w Stanach Zjednoczonych święto państwowe - Independence Day, obchodzone co roku w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ( 1776 r.) 243. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali także Amerykanie…

Popiersie Kościuszki darem dla Polonii w Brazylii

17/06/2019
Popiersie Tadeusza Kościuszki to dar Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie dla najstarszej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej. Popiersie przekazał na ręce ambasadora Marka Makowskiego prezes Komitetu prof. Mieczysław Rokosz podczas wizyty…

Awantura o Kościuszkę w Australii zakończona porozumieniem

10/06/2019
Góra Kościuszki jest najwyższym szczytem Australii (2228 m n.p.m), położonym w Parku Narodowym Kościuszki, w Górach Śnieżnych w paśmie Alp Australijskich. Swoją nazwę zawdzięcza Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu, który odkrył ją,…

Profesor Anthony Bajdek z wizytą w Krakowie

06/06/2019
Profesor Anthony Bajdek - historyk, emerytowany profesor i dziekan Uniwersytetu w Bostonie, były aktywny działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej, prezes American Association of the Friends of Kościuszko at West Point - odwiedzi Kraków na zaproszenie…

Czy historia może łączyć? Muzeum Historii Polski od koncepcji do realizacji

04/06/2019
10 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory (Sala Miedziana) na wykład Roberta Kostro "Czy historia może łączyć? Muzeum Historii Polski od koncepcji do realizacji". Muzeum Historii Polski jest jedną z największych…
W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 20:40. ×